Cập nhật tháng 03/2023: Các tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố

20/03/2023 16:36:25
 • khen thưởng lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
  12/01/2023 10:00:46
  Khen thưởng Các tập thể, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh, lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm phòng, ban, phân xưởng, xưởng, tổ, đội sản xuất... có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực ATVSLĐ.
 • Về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ
  10/01/2023 09:43:25
  Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó các nội dung liên quan đến việc nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Nghị quyết số 105/NQ-CP thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo quy định tại điểm 3.8 mục 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15.
 • Thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động
  26/12/2022 15:08:29
  Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; báo cáo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động (gọi tắt là cơ sở sử dụng lao động) có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  14/12/2022 16:26:25
  Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Ngày 14/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 36088/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm năm 2022 và thực hiện kê khai giá
  02/12/2022 16:01:11
  Thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo số 152/UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022
  18/11/2022 17:09:50
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ (mẫu số 07/PLI phụ lục I), cụ thể như sau:
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
  14/11/2022 16:19:32
  Để triển khai thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố thông tin, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là Cơ quan) trên địa bàn thực hiện nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động
 • Về thông báo tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
  28/10/2022 08:12:27
  Thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 30138/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 02 năm 2022
  05/10/2022 13:31:18
  Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thông tin và đăng ký dự thi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đăng thông tin để người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự th