Về thông báo tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

28/10/2022 08:12:27

Thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 30138/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Qua công tác theo dõi, tổng hợp các thông báo tổ chức khóa huấn luyện theo chương trình khung quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về thời gian, địa điểm tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (nhóm 3), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2022, có 10 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện gửi thông báo các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 2 và nhóm 3 trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều tổ chức gửi thông báo không đúng thời gian quy định (trước 03 ngày kể từ ngày tổ chức khóa huấn luyện), thông tin về các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm 2, nhóm 3 chưa phản ánh đúng tình hình hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm danh sách).

Căn cứ thực trạng nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Doanh nghiệp, Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Tổ chức huấn luyện được quy định tại Điều 8 Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thông báo gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Việc làm – An toàn lao động), địa chỉ số 159 đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua hộp thư điện tử: vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn trước 03 ngày kể từ ngày tổ chức khóa huấn luyện./.

Bản in
Tập tin đính kèm: