1031/QĐ-SLĐTBXH-TC..
03/07/2017
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức - viên chức.
Quyết định

Văn bản cùng loại

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Tệp tin đính kèm
12507/QĐ-SLĐTBXH 03/10/2013 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1031/QĐ-SLĐTBXH-TC. 03/07/2017 về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức - viên chức. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1380/QĐ-LĐTBXH 09/10/2018 về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
3831/QĐ-UBND 05/09/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Thành phố
42/2012/QĐ-TTg. 08/10/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Chính phủ
528/QĐ-BHXH 14/04/2015 Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1752/QĐ-UBND 08/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND Thành phố
6882/QĐ-UBND. 30/12/2016 thành lập Trung tâm Giảm nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh. UBND Thành phố
1789/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng Trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1031/QĐ-SLĐTBXH-TC 03/07/2017 về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức - viên chức. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội