Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3702/SLĐTBXH-VL 25/02/2016 Thực hiện tra cứu thông tin doanh nghiệp Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chính phủ
1789/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng Trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1788/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp tư thục thuộc thẩm quyền thành lập của Chủtịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
29847/SLĐTBXH-GDNN 05/11/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định 4721/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
4721/QĐ-UBND 23/10/2018 ban hành bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2018. UBND Thành phố
22119/SLĐTBXH-GDNN 21/08/2018 v/v đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
17587/SLĐTBXH-GDNN 06/07/2018 v/v thông báo tiêu chuẩn đánh giá bài giảng. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
17589/SLĐTBXH-GDNN 06/07/2018 thông báo lịch thi của giáo viên tham gia Hội giảng cấp Thành phố năm 2018. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
16608/SLĐTBXH-GDNN 28/06/2018 v/v tuyên truyền, quán triệt HSSV không tham gia tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội