Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chính phủ
7541/SLĐTBXH-LĐ 04/04/2017 thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ và báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2017. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
2384/SLĐTBXH-LĐ 06/02/2017 Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
29327/SLĐTBXH-VP 25/11/2016 v/v báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
29245/SLĐTBXH-LĐ 24/11/2016 v/v thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
40/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
26105/SLĐTBXH-LĐ 19/10/2016 Rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
25855/SLĐTBXH-VL 17/10/2016 về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lao động là người nước ngoài. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
3984/SLĐTBXH-LĐ 29/02/2016 Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016 Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
06/2016/QĐ-UBND 04/03/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao dộng. UBND Thành phố