Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
38886/SLĐTBXH-LĐ 12/11/2019 Báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng tết năm 2020 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12345/SLĐTBXH-VLATLĐ 03/05/2019 V/v Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức Khóa 5- đợt 2/2019 Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
3385/SLĐTBXH-LĐ 01/02/2019 v/v hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2018. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1791/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình tiếp nhận, cho ý kiến đối với Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1792/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình tiếp nhận, cho ý kiến đối với Quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với người quản lý doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1793/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1794/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1795/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1790/QĐ-SLĐTBXH 18/01/2019 về ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ báo cáo quỹ lương kế hoạch và thực hiện hàng năm của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
34037/SLĐTBXH-LĐ 18/12/2018 v/v thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội