Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
16588/SLĐTBXH-LĐ 21/05/2021 V/v báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2021. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1031/QĐ-SLĐTBXH-TC.. 03/07/2017 về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức - viên chức. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
1031/QĐ-SLĐTBXH-TC. 03/07/2017 về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức - viên chức. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 08/12/2015 022020 Chính phủ
6882/QĐ-UBND. 30/12/2016 thành lập Trung tâm Giảm nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh. UBND Thành phố
42/2012/QĐ-TTg. 08/10/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Chính phủ
13413/SLĐTBXH-VLATLĐ 29/05/2020 V/v hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
4442/SLĐTBXH-LĐ 14/02/2020 Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2019. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
39986/SLĐTBXH-LĐ 20/11/2019 Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
38885/SLĐTBXH-LĐ 12/11/2019 Báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội