Ủy quyền thay mặt Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí

31/05/2023 10:33:55

Ủy quyền thay mặt Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí các nội dung có liên quan đến mái ấm Trăng Khuyết tại Quận 12

Ngày 31/05/2023, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Giấy ủy quyền số 11776/GUQ-SLĐTBXH về việc ủy quyền cho Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí hoặc ký văn bản trả lời cơ quan báo chí các nội dung có liên quan đến mái ấm Trăng Khuyết tại Quận 12.

Theo đó, Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở đã ủy quyền cho Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí hoặc ký văn bản trả lời cơ quan báo chí các nội dung có liên quan đến mái ấm Trăng Khuyết tại Quận 12; thực trạng, giải pháp trong việc cấp giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố nói chung và việc quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội nói riêng theo nội dung đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan báo chí.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày được ủy quyền cho đến khi nội dung được ủy quyền nêu trên kết thúc. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Giấy ủy quyền số 11776/GUQ-SLĐTBXH ngày 31/05/2023   

Bản in