Triển khai xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

17/06/2020 11:40:58

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị Sở, Ban, Ngành Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Tổng công ty, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong phạm vi quản lý có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 như sau:

  1.  Hướng dẫn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2017.
  2.  Tổ chức đánh giá và xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đạt các tiêu chuẩn khen thưởng theo Thông tư số 30/2014/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng theo tiêu chuẩn như sau:

2.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

       Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác AT, VSLĐ - PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và khoản 3 Điều 10 Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

2.2. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Cờ thi đua xuất sắc được xét tặng cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (AT, VSLĐ - PCCN) và đạt các tiêu chuẩn xét khen theo khoản 2 Điều 14 Thông tư số 30/2014/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.3. Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được xét tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác AT, VSLĐ - PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, điều 22 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động được xét tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn theo mục 4 phần III của Công văn 4220/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10 tháng 11 năm 2014. Riêng tiêu chuẩn đối với quản lý điều hành doanh nghiệp phải tổ chức quản lý, thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn khen thưởng đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1, điểm b, mục 4 phần III của Công văn 4220/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10 tháng 11 năm 2014. 

2.5. Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được xét tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn theo khoản 4 Điều 4 Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố ban hành kèm Quyết định số 22962/QĐ-HĐ.BHLĐ ngày 12 tháng 9 năm 2016.

3. Tuyến trình khen thưởng:

Cấp nào quản lý về tổ chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Cấp nào phát động phong trào thi đua thì cấp đó lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc để tặng thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng.

Đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý trực tiếp (Tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban nhân dân quận, huyện) để xem xét, xác nhận thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và gửi hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

4. Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng đối với các hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được thực hiện theo Chương III Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố ban hành kèm Quyết định số 22962/QĐ-HĐ.BHLĐ ngày 12 tháng 9 năm 2016. Trong đó, mẫu báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể theo mẫu đính kèm.

Đơn vị, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản liên quan trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/ , mục “Tin bảo hộ lao động”.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và biểu mẫu đính kèm gửi về Phòng Việc làm - An toàn lao động - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (Địa chỉ: 159 Pasteur, phường 6, quận 3 – Email: ntnphuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn hoặc phuongttld.hcm@gmail.com), trước ngày 10/01/2018.

Những hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không xem xét đề nghị khen thưởng.

Bản in