Triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

17/06/2020 11:20:47

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4596/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Bản in