Triển khai hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN

17/06/2020 11:38:43

Ngày 02/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4793/SLĐTBXH-VL-ATLĐ v/v Triển khai hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Bản in