Triển khai đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

02/08/2023 15:46:39

Triển khai đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Ngày 02/08/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 17852/SLĐTBXH-VP v/v Triển khai đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 17852/SLĐTBXH-VP ngày 02/08/2023.

Bản in