Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

06/07/2021 15:39:50

Triển  khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

Sáng ngày 05/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức họp báo triển khai Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/07/2021.

Mẫu số 1; Mẫu số 2; Mẫu số 3Mẫu số 4 kèm theo Công văn số 2209/UBND-KT.

Bản in