Tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/06/2020 11:33:08

Ngày 19/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành Thông báo số 600/TB-SLĐTBXH-VL-ATLĐ v/v tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bản in