Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

17/01/2023 11:09:09
 • khen thưởng lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
  12/01/2023 10:00:46
  Khen thưởng Các tập thể, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh, lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm phòng, ban, phân xưởng, xưởng, tổ, đội sản xuất... có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực ATVSLĐ.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với Cơ sở không thuộc đối tượng cấp phép Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp
  10/01/2023 09:53:41
  Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 03 quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với Cơ sở không thuộc đối tượng cấp phép Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp.
 • Về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ
  10/01/2023 09:43:25
  Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó các nội dung liên quan đến việc nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Nghị quyết số 105/NQ-CP thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo quy định tại điểm 3.8 mục 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15.
 • Thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động
  26/12/2022 15:08:29
  Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; báo cáo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động (gọi tắt là cơ sở sử dụng lao động) có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
  20/12/2022 14:44:58
  Ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Các công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đợt này gồm có 1.Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Kim Thanh tiếp tục giữ chức vỵ Trưởng phognf Bảo vệ, Chăm sóc trẻ
 • Thông báo kết luận thanh tra chính sách tháng 12.2022
  02/12/2022 14:58:29
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:
 • Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  14/12/2022 16:26:25
  Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Ngày 14/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 36088/SLĐTBXH-VLATLĐ v/v Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, cung ứng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm năm 2022 và thực hiện kê khai giá
  02/12/2022 16:01:11
  Thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo số 152/UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
  05/12/2022 17:50:48
  Ngày 05 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Đảng ủy Sở và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở,