Tiếp nhận trẻ không nơi cư trú vào các cơ sở trợ giúp

22/06/2020 11:23:10

Theo đó, người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đang trong thời gian lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã chấp hành xong nhưng có nguyện vọng ở lại thì được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp trẻ em, bao gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp; Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật, trung tâm công tác xã hội.

Cơ sở trợ giúp trẻ em có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, giáo dục; phân công nhân viên công tác xã hội hoặc người có kinh nghiệm quản lý, giáo dục người chưa thành niên trực tiếp trợ giúp đối tượng; tạo điều kiện cho đối tượng được đi học, tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; phối hợp với trung tâm công tác xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh địa chỉ, người thân của đối tượng để trợ giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016.

Bản in