Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022

18/11/2022 17:09:50

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của  Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của  Chính phủ (mẫu số 07/PLI phụ lục I),  cụ thể như sau:

-     Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022.

-     Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 05/01/2023. 

-     Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi báo cáo trực tuyến đến Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội (Thông qua Phòng việc - An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc  theo dõi và tổng hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.

Bản in