Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

05/10/2020 14:22:31
 • Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  27/06/2022 15:01:39
  Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quán lý lao động ngoài nước, việc làm thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  31/10/2022 13:24:46
  Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết
  16/03/2022 10:25:45
  Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  31/10/2022 13:23:24
  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
  22/06/2023 14:56:45
  Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Ban hành kèm theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bằng, chứng chỉ; giáo dục mầm non; thi, tuyển sinh; giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
  26/10/2022 11:37:13
  Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Ban hành kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
  31/10/2022 13:26:12
  Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  31/10/2022 13:21:41
  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Thủ tục Báo cáo Giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  31/10/2022 13:19:50
  Báo cáo Giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố v/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.