Thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

13/10/2020 09:03:05

Hướng dẫn thủ tục hành chính

THỦ TỤC GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 1. Lĩnh vực: Việc làm

 2. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nội hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố (số 159 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

  - Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

  * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  - Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố xử lý và thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đến người sử dụng lao động trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của người sử dụng lao động.

  Bước 4: Người sử dụng lao động nước ngoài căn cứ ngày hẹn trên biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố nhận kết quả.

 3. Cách thức: 

  Nộp hồ sơ và nhận kết quả  trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố hoặc qua mạng

 4. Hồ sơ

  4.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Theo Mẫu số 2).

  4.2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 5. Thời hạn giải quyết  

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 6. Cơ quan thực hiện

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố

 7. Đối tượng thực hiện thủ tục

  Người sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.

 8. Hoàn thành mẫu đơn

  1. Văn bản báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH;

  2. Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

 9. Kết quả thực hiện

  Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văbản từ chối nêu rõ lý do
 10. Phí, lệ phí

  không có.
 11. Yêu cầu khác

  không có.
 12. Cơ sở pháp lý

  1. Bộ luật Lao động, ngày 18 tháng 6 năm 2012 (có hiệu kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013);

  2. Căn cứ Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu kể từ ngày ngày 01 tháng 04 năm 2016);

  3. Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ (có hiệu kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016).

  4. Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày ngày 12/12/2016);

Bản in