Thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động

26/12/2022 15:08:29

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; báo cáo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động (gọi tắt là cơ sở sử dụng lao động) có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1. Hình thức tiếp nhận báo cáo

Cơ sở sử dụng lao động truy cập Phần mềm Hệ thống quản lý thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu tai nạn lao động trên địa bàn Thành phố tại địa chỉ https://atld.com.vn/ để thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (theo hướng dẫn đính kèm).

2. Thời gian tiếp nhận báo cáo: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 10/01/2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai đến các cơ sở sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các báo cáo theo hướng dẫn

Bản in