Thông báo tuyển dụng viên chức 2023

11/08/2023 10:32:52

Nhằm đảm bảo số lượng viên chức theo vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc Sở

Xem chi tiết tại thông báo số 18363/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2023

Ứng viên dự tuyển tham khảo mẫu đơn đính kèm

Bản in