Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

28/04/2023 17:59:38

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quyChỉ tiêu tuyển dụng: 382 chỉ tiêu định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023;
Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023, xem chi tiết tại văn bản đính kèm:

Bản in