Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

02/02/2023 16:34:21

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 27/01/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 36/TB-HĐ về Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết Thông báo tại văn bản đính kèm.

Thông báo số 36/TB-HĐ ngày 27/01/2023

Quyết định số 1630/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2023

Bản in
Tập tin đính kèm: