Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13/05/2022 14:08:32

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 27/04/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 17/HĐTDVC-TB v/v Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

THông báo số 17/HĐTDVC-TB ngày 27/04/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: