Thông báo kết luận thanh tra chính sách tháng 12.2022

02/12/2022 14:58:29

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

1. Kết luận thanh tra số 154/KL-TTS-CSBHXH ngày 01/12/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Tư vấn -Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Thời gian thông báo trên Trang thông tin điện tử từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.

2. Kết luận thanh tra số 151/KL-TTS-ATVSLĐ ngày 30/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc.

Thời gian thông báo trên Trang thông tin điện tử từ ngày 06/12/2022 đến ngày 10/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

3. Kết luận thanh tra số 150/KL-TTS-CSLĐ ngày 28/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang.

Thời gian thông báo trên Trang thông tin điện tử từ ngày 09/12/2022 đến ngày 13/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

4. Kết luận thanh tra số 155/KL-TTS-CSXH ngày 07/12/2022 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Socon Việt Nam.

Thời gian thông báo trên Trang thông tin điện tử từ ngày 16/12/2022 đến ngày 20/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.

Xem chi tiết các kết luận thanh tra tại các văn bản đính kèm

Bản in