Thông báo kết luận thanh tra chính sách tháng 03.2022

17/03/2023 17:30:26

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

1. Kết luận thanh tra số 01/KL-TTS ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và Kiểm định kỹ thuật III.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023.

2. Kết luận thanh tra số 02/KL-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Phân phối Koina.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023.

3. Kết luận thanh tra số 03/KL-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khang Hưng Phát.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

4. Kết luận thanh tra số 04/KL-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Trần Vân.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

4. Kết luận thanh tra số 06/KL-TTS ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đào tạo Việt Úc.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

5. Kết luận thanh tra số 07/KL-TTS ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May mặc Thiện Mỹ.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

6. Kết luận thanh tra số 08/KL-TTS ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

7. Kết luận thanh tra số 09/KL-TTS ngày 22 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện V.T.E.C.H.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

8. Kết luận thanh tra số 11/KL-TTS ngày 22 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam).

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

9. Kết luận thanh tra số 13/KL-TTS ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Giải pháp tiếp thị Tích Hợp.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

10. Kết luận thanh tra số 05/KL-TTS ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng Thuận.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023.

11. Kết luận thanh tra số 18/KL-TTS ngày 24 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tại nan lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Jadovie.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023.

12. Kết luận thanh tra số 19/KL-TTS ngày 24 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện pháp luật lao động tại Công ty TNHH Thuốc bảo vệ thực vật Mê Kông.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023.

13. Kết luận thanh tra số 20/KL-TTS ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dưng và Thương mại Mai Trang Việt.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023.

14. Kết luận thanh tra số 21/KL-TTS ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện pháp luật về sử dụng lao đông người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Global Poongin Vina.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023.

15. Kết luận thanh tra số 22/KL-TTS ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 28 tháng 3 năm 2023 đến ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Các kết luận sau đây có thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 30 tháng 3 năm 2023 đến ngày 03 tháng 4 năm 2023

1. Kết luận thanh tra số 31/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Gumac.

2. Kết luận thanh tra số 30/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện pháp luật lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hồ Lê Gia.

3. Kết luận thanh tra số 29/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục quốc tế Bông Hoa Nhỏ.

4. Kết luận thanh tra số 28/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH May mặc Đức Vinh.

5. Kết luận thanh tra số 27/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Dịch vụ - Thương mại Tiến Thịnh.

6. Kết luận thanh tra số 24/KL-TTS ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần kỹ thuật và Xây dựng Gia Phú.

7. Kết luận thanh tra số 17/KL-TTS ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận.

8. Kết luận thanh tra số 16/KL-TTS ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty TNHH Yujin Vina.

9. Kết luận thanh tra số 15/KL-TTS ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty TNHH I Chi Ban Foods.

10. Kết luận Thanh tra số 14/KL-TTS ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Thương mại Nguyên Phát.

11. Kết luận thanh tra số 10/KL-TTS ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đất Mới.

12. Kết luận thanh tra số 33/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Thiết bị Chăn nuôi Bình An.

13. Kết luận thanh tra số 12/KL-TTS ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Yến sào Sài Gòn AnPha

Các kết luận thanh tra dưới đây công khai trên trang thông tin điện tử từ ngày 04 tháng 4 năm 2023 đến ngày 08 tháng 4 năm 2023

1. Kết luận thanh tra số 57/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.

2. Kết luận thanh tra số 56/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Thới An, Quận 12.

3. Kết luận thanh tra số 55/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, Quận 12.

4. Kết luận thanh tra số 53/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty TNHH Hansae Việt Nam.

5. Kết luận thanh tra số 52/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Giải pháp Thương mại A BA.

6. Kết luận thanh tra số 51/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Kết luận thanh tra số 50/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Doctor Aibolit.

8. Kết luận thanh tra số 49/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần May Hữu Nghị.

9. Kết luận thanh tra số 48/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Phát Hưng Thịnh.

10. Kết luận thanh tra số 47/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc, Quận 12.

11. Kết luận thanh tra số 45/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Hanjoo Trade.

12. Kết luận thanh tra số 44/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

13. Kết luận thanh tra số 43/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Jeon Kyung Vina.

14. Kết luận thanh tra số 42/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động tại Công ty TNHH KI-MÔ-NÔ E Nhật.

15. Kết luận thanh tra số 41/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE.

16. Kết luận thanh tra số 40/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty TNHH Theodore Alexander HCM.

17. Kết luận thanh tra số 39/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân.

18. Kết luận thanh tra số 38/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Xe cho thuê Mai Linh.

19. Kết luận thanh tra số 37/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Kho bãi Trung Thành.

20. Kết luận thanh tra số 36/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Bách Anh.

21. Kết luận thanh tra số 35/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Thanh.

22. Kết luận thanh tra số 34/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Đóng gói Sài Gòn.

23. Kết luận thanh tra số 32/KL-TTS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Xây dựng Chan chun.

24. Kết luận thanh tra số 26/KL-TTS ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Tràng An V.E.M.

25. Kết luận thanh tra số 25/KL-TTS ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động đối với Công ty Cổ phần CX Technology (VN).

Các kết luận thanh tra dưới đây công khai trên trang thông tin điện tử từ ngày 07 tháng 4 năm 2023 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023

1. Kết luận thanh tra số 65/KL-TTS ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tân Phát Long.

2. Kết luận thanh tra số 64/KL-TTS ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với Công ty Cổ phần Quản lý nhà Bản Việt.

3. Kết luận thanh tra số 63/KL-TTS ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 7.

4. Kết luận thanh tra số 62/KL-TTS ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

5. Kết luận thanh tra số 61/KL-TTS ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

6. Kết luận thanh tra số 60/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.

7. Kết luận thanh tra số 59/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông, Quận 12.

8. Kết luận thanh tra số 58/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu KDC STYLE.

9. Kết luận thanh tra số 57/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.

10. Kết luận thanh tra số 56/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Thới An, Quận 12.

11. Kết luận thanh tra số 55/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, Quận 12.

12. Kết luận thanh tra số 54/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Phương.

13. Kết luận thanh tra số 53/KL-TTS ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty TNHH Hansae Việt Nam.

14. Kết luận thanh tra số 46/KL-TTS ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Sở về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại đối với trẻ em tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

Xem chi tiết các kết luận thanh tra tại các văn bản đính kèm

Bản in