Thông báo kết luận thanh tra chính sách tháng 03.2022

17/03/2023 17:30:26

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

1. Kết luận thanh tra số 01/KL-TTS ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và Kiểm định kỹ thuật III.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023.

2. Kết luận thanh tra số 02/KL-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Phân phối Koina.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 17 tháng 3 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023.

3. Kết luận thanh tra số 03/KL-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khang Hưng Phát.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

4. Kết luận thanh tra số 04/KL-TTS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Trần Vân.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

4. Kết luận thanh tra số 06/KL-TTS ngày 20 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đào tạo Việt Úc.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

5. Kết luận thanh tra số 07/KL-TTS ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại May mặc Thiện Mỹ.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

6. Kết luận thanh tra số 08/KL-TTS ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

7. Kết luận thanh tra số 09/KL-TTS ngày 22 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện V.T.E.C.H.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

8. Kết luận thanh tra số 11/KL-TTS ngày 22 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam).

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

9. Kết luận thanh tra số 13/KL-TTS ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Giải pháp tiếp thị Tích Hợp.

Thời gian công khai kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Xem chi tiết các kết luận thanh tra tại các văn bản đính kèm

Bản in