Thông báo kết luận thanh tra chính sách lao động tháng 11.2022

29/11/2022 16:33:44

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

 1.  Kết luận thanh tra số 133/KL-TTS-PCTN ngày 14/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ TNHH Lô Gi Stic Đông Dương và Viễn Đông
 2. Kết luận thanh tra số 134/KL-TTS- PCTN ngày 14/11/2022 về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Công nghệ An Toàn.
 3. Kết luận thanh tra số 139/KL-TTS-CSLĐ ngày 18/11/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Sông Hồng Sài Gòn.
 4. Kết luận thanh tra số 140/KL-TTS-CSLĐ ngày 23/11/2022 về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Tiên.
 5. Kết luận thanh tra số 141/KL-TTS-CSLĐ ngày 23/11/2022 về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp.
 6. Kết luận thanh tra số 142/KL-TTS-CSLĐ ngày 23/11/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cơ khí Sông Hồng.
 7. Kết luận thanh tra số 143/KL-TTS-CSXH ngày 23/11/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Quản lý dự án Atelier (Việt Nam).
 8. Kết luận thanh tra số 144/KL-TTS-CSBHXH ngày 25/11/2022 về việc thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Linh Thanh Tuyền.
 9. Kết luận thanh tra số 145/KL-TTS-CSBHXH ngày 25/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông.
 10. Kết luận thanh tra số 146/KL-TTS-CSBHXH ngày 25/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8.
 11. Kết luận thanh tra số 147/KL-TTS-CSBHXH ngày 25/11/2022 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Da Sài Gòn

Thời gian thông báo trên Trang thông tin điện tử từ ngày 29/11/2022 đến ngày 03/12/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.

Xem chi tiết các kết luận thanh tra tại các văn bản đính kèm

Bản in