Thông báo kết luận thanh tra chính sách lao động

18/11/2022 15:09:25

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:

  1.      Kết luận thanh tra số 136/KL-TTS ngày 15/11/2022 về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khánh An.
  2.      Kết luận thanh tra số 132/ KL-TTS-CSLĐ ngày 08/11/2022 về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt.
  3.      Kết luận thanh tra số 131/ KL-ATVSLĐ ngày 01/11/2022 về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long tại Công trình xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế quận Gò Vấp.
  4.      Kết luận thanh tra số 130/ KL-ATVSLĐ ngày 01/11/2022 về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thành Đô tại Công trình xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế quận Gò Vấp.
  5.      Kết luận thanh tra số 129/ KL-ATVSLĐ ngày 01/11/2022 về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật Vietcotek tại Công trình xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế quận Gò Vấp.
  6.      Kết luận thanh tra số 128/ KL-ATVSLĐ ngày 01/11/2022 về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần VMRC tại Công trình xây dựng trụ sở làm việc chi cục thuế quận Gò Vấp.
  7.      Kết luận thanh tra số 127/KL-TTS-CSLĐ ngày 01/11/2022 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến.
  8.      Kết luận thanh tra số 119/KL-TTS-CSLĐ ngày 21/10/2022 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Xem chi tiết các kết luận thanh tra tại các văn bản đính kèm

Bản in