Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

06/10/2022 08:03:50

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 04/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM đã ban hành Thông báo số 30862/TB-SLĐTBXH v/v Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Thông báo số 30962/TB-SLĐTBXH ngày 04/10/2022.

Phiếu đăng ký dự tuyển.

Bản in