Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

13/01/2021 11:10:39

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

I. Nhu cẩu tuyển dụng công chức

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã ngạch

Trình độ yêu cầu

Chuyên ngành yêu cầu

Số lượng cần tuyển theo thông báo số 4626/TB-SNV

Số lượng cần tuyển sau khi điều chỉnh

1

Tổ chức nhân sự

01.003

Đại học

Hành chính học

1

0

2

Pháp chế

01.003

Đại học

Luật học, Hành chính học

1

1

3

Lưu trữ

01.004

Cao đẳng

Lưu trữ học, Văn thư lưu trữ

1

1

4

Quản lý tài chính - kế toán

01.003

Đại học

Tài chính, Kế toán

3

3

5

Quản lý về dạy nghề

01.003

Đại học

Luật, Quản lý giáo dục, Sư phạm kỹ thuật, Kế toán

3

3

6

Quản lý hồ sơ người có công

01.003

Đại học

Xã hội học; Luật; Hành chính

2

2

7

Quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

01.003

Đại học

Luật; Công tác xã hội; Xã hội học, Công nghệ thông tin

3

3

8

Phòng, chống tệ nạn xã hội

01.003

Đại học

Luật; Xã hội học, Công tác Xã hôi, Hành chính

2

2

Tổng cộng

16

15

Giảm 01 chỉ tiêu ở vị trí việc làm Tổ chức nhân sự theo thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020.

Người đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm tổ chức nhân sự (theo danh sách đính kèm) đã bị giảm chỉ tiêu tuyển dụng được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm khác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 07/01/2021 đến 17h00 ngày 05/02/2021 (30 ngày).

Quá thời hạn 30 ngày mà người đăng ký dự tuyển theo danh sách đính kèm không điều chỉnh Phiếu đăng ký dự tuyển thì xem như không còn nhu cầu dự tuyển.

Văn bản Đính kèm

Bản in