Tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

16/06/2020 15:28:33

Ngày 11/05/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 11837/SLĐTBXH-VP đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND 24 quận huyện trên địa bàn Thành phố tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

Bản in