Tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức

07/07/2020 12:21:55

Ngày 07/7/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số Văn bản số 17300/SLĐTBXH-VP về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống ii phạm pháp luật và tội phạm.

Văn bản 17300/SLĐTBXH-VP

Chỉ thị 06/CT-UBND

Bản in
Tập tin đính kèm: