Tăng cường công tác AT-VSLĐ, tổng hợp, báo cáo tai nạn lao động, công tác AT-VSLĐ

17/06/2020 13:30:39

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở, Ngành, Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Tổng công ty, Công ty trực thuộc trung ương có trụ sở chính đặt trên địa bàn thành phố thực hiện:

1. Tăng cường chỉ đạo đơn vị, doanh nghiệp, cở sở, công trình xây dựng trong phạm vi quản lý thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại các công trình xây dựng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo đơn hàng vào dịp cuối năm nhằm ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình hoạt động.

2. Tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trong phạm vi quản lý thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố (Phòng Việc làm – An toàn lao động), trước ngày 10 tháng 01 năm 2018.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện đôn đốc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng xảy ra trên địa bàn và tổng hợp báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

4. Đề nghị Tổng công ty, Công ty trực thuộc trung ương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn Thành phố:

- Thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập trong trình xây dựng, lắp đặt máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trong công tác hàn, nguy cơ tai nạn do sử dụng các máy, thiết bị không đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.

- Tổ chức tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhằm nhắc nhở, cảnh báo, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành phòng ngừa tai nạn lao động cho người lao động trước khi thực hiện công việc.

- Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017, gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

5. Mẫu thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định như sau:

a) Đối với đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở

Thống kê, báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ (trường hợp không có tai nạn lao động vẫn phải điền đầy đủ thông tin trên mẫu và “ghi không có tai nạn lao động”).

b) Đối với Ủy ban nhân dân Quận huyện và phường, xã, thị trấn

Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng xảy ra trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự phối hợp trong việc thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra trên địa bàn Thành phố; đồng thời thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Các báo cáo có thể được gửi bằng thư điện tử (bản phát hành có chữ ký và con dấu) qua hộp thư vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn, bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Việc làm - An toàn lao động – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố (địa chỉ: số 159 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 38.292.472), trước ngày 10 tháng 01 năm 2018 để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố và Cục Thống kê Thành phố theo đúng quy định./.

Bản in