Sổ tay VNeID

07/07/2023 14:19:39

Sổ tay VNeID

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an đã biên tập, phát hành Sổ tay VNeID gồm các nội dung về giới thiệu, hướng dẫn cài đặt VNeiD và hướng dẫn sử dụng VNeID.

Xem chi tiết nội dung tại tài liệu đính kèm.

Sổ tay VNeID.

Bản in
Tập tin đính kèm: