Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13/05/2022 14:13:42

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 27/04/2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 15440/QĐ-SLĐTBXH v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 15440/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/04/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: