Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc

22/06/2020 11:19:29

Xem chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020.

Bản in