Quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

22/06/2020 11:06:33

Ngày 14/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3615/QĐ-UBND về Quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Bản in