Quy chế phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội

22/06/2020 11:16:01

Ngày 14/03/2016, Liên Bộ Tư Pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quy chế số 721/QC-BTP-BLĐTBXH về phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Xem chi tiết ở nội dung Quy chế số 721/QC-BTP-BLĐTBXH đính kèm

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản in