Quy chế hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

22/05/2023 09:03:09

Quy chế hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/11/2022, Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 01/QĐ-HĐTTLĐ ngày 22/11/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: