Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020

22/06/2020 11:03:30

Ngày 19/07/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3682/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Bản in
Tập tin đính kèm: