Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

17/08/2023 13:47:17

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết này.

1. Về quản lý đầu tư:

- HĐND TP HCM quyết định bố trí vốn đầu tư công hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND TP ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP HCM thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.

- TP HCM thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

- Về các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngoài các lĩnh vực theo phương thức đối tác công tư quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Thành phố được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa.

- Thành phố được áp dụng loại hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (hợp đồng BOT) đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu, phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt đối với loại đường phố chính đô thị, đường trên cao.

2. Về tài chính, ngân sách Nhà nước:

- HĐND TP quyết định áp dụng trên địa bàn phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trừ án phí, lệ phí Tòa án và các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách Trung ương hưởng 100%.

- Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố.

- Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

- Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không quá 120% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp…

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Xem chi tiết Nghị quyết 98/2023/QH15 tại đây

Bản in