Mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014 – 2015

17/06/2020 17:05:20

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với nội dung của Tờ trình số 6329/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 về đề xuất mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015 như sau:

- Tiêu chí hộ nghèo thành phố giai đoạn 4 (2014 - 2015) thu nhập là 16.000.000 đồng/người/năm trở xuống.

- Tiêu chí hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 4 (2014 - 2015) thu nhập từ 16.000.000 đến 21.000.000 đồng/người/năm trở xuống.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Bản in