Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022

14/02/2022 08:30:59

Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (sau đây gọi là Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020);

Thực hiện Công văn số 5084/LĐTBXH-ATLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lập kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi phí hoạt động quản lý về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung như sau:

  1. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Quận/Huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Triển khai đến các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký nhu cầu sử dụng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020; đồng thời tổng hợp nhu cầu sử dụng kinh phí và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất vào ngày 24 tháng 02 năm 2022 để tổng hợp trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt.

  1. Đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Căn cứ mức hỗ trợ kinh phí và điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020, đăng ký nhu cầu sử dụng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro năm 2022 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Quận/Huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý để được xem xét, tổng hợp.

3. Hình thức tiếp nhận báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng kinh phí

Các đơn vị gửi báo cáo qua đường bưu điện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 hoặc qua hộp thư điện tử vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn gồm bản scan định dạng pdf (có ký tên, đóng dấu) và bản mềm định dạng Word/Excel. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Việc làm – An toàn lao động; điện thoại: 028.38294032 nhánh 211 hoặc Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chuyên viên Phòng Việc làm – An toàn lao động; điện thoại: 0938957752; email: ntnphuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn) để được hướng dẫn (đính kèm biểu mẫu đăng ký nhu cầu sử dụng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro năm 2022)./.

Xem chi tiết tại văn bản và biểu mẫu đính kèm

Bản in