Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chương trình chuyển đổi số của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

27/06/2022 09:26:12

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chương trình chuyển đổi số của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 24 tháng 06 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 21560/QĐ-SLĐTBXH về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chương trình chuyển đổi số của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết tại tập tin văn bản đính kèm.

Quyết định số 21560/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/06/2022. 

Bản in
Tập tin đính kèm: