khen thưởng lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

12/01/2023 10:00:46

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, cụ thể như sau:

 I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 Các tập thể, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh, lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm phòng, ban, phân xưởng, xưởng, tổ, đội sản xuất... có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực ATVSLĐ.

 II. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 1. Danh hiệu thi đua:

 - Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 2. Hình thức khen thưởng:

 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 - Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

 - Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

III. TIỂU CHUẨN

Các tiêu chuẩn để xem xét khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng về ATVSLĐ đối với các tập thể, cá nhân như sau:

1. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với lĩnh vực ATVSLĐ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và khoản 6 Điều 20 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH (Lưu ý: Thực hiện Công văn số 2160/BTĐKT-VII ngày 11/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xét trình khen thưởng về ATVSLĐ đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân không do Bộ quản lý chuyên môn theo ngành dọc).

 Đối với các tập thể đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải có ít nhất 01 lần được Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen về thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2020 hoặc năm 2021. (Lưu ý: chỉ tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với tập thể, cá nhân năm 2021 chưa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

 3. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét tặng cho tập thể, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 74, 75 và Điều 76 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và khoản 41, 42, 43 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, khoản 1, 3 Điều 40 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và đạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ được hướng dẫn tại Công văn này.

a) Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen đối với cá nhân:

* Đối với Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: (Bao gồm: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATVSLĐ của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc) tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nội dung chủ yếu: 

- Đề xuất các kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện đúng và đủ các văn bản pháp quy về ATVSLĐ; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Thực hiện đầy đủ việc tự kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, số sách và tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác ATVSLĐ theo quy định; 

- Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; có kế hoạch kiểm tra định kỳ và thực hiện đúng việc kiểm tra định kỳ các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; có báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ, kiến nghị tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện ATVSLĐ theo quy định của pháp luật.

* Đối với người lao động trong các doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, quy phạm ATVSLĐ, trong năm

không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố máy, thiết bị, cháy, nổ nghiêm trọng, chết người; 

- Sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng, chống cháy, nỗ đúng mục đích và hiệu quả;

- Tham gia tích cực trong phong trào ATVSLĐ của doanh nghiệp; phát hiện và tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

* Đối với cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp:

- Tổ chức quản lý, thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn khen thưởng của doanh nghiệp quy định tại điểm b, khoản 3, Mục III của Công văn này. 

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động bảo đảm ATVSLĐ.

Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng); không xảy ra cháy nổ.

b) Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen đối với tập thể:

* Đối với doanh nghiệp:

- Hằng năm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở;

- Có quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về ATVSLĐ đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, có mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;

- Có nội quy an toàn, quy trình sản xuất an toàn, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, cụ thể:

 + Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả trang thiết bị lao động:

+ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động:

+ Kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;

+ Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ;

+ Thực hiện chế độ báo cáo về công tác ATVSLĐ theo quy định.

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng); không xảy ra cháy nổ:

- Đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ, phát động Tháng hành động về ATVSLĐ. 

* Đối với tập thể các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất:

- Có đủ các phương án đảm bảo an toàn lao động và có các biện pháp để tổ chức. tốt các phương án đó; chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy phạm về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật;

- Có an toàn viên, vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng, chống cháy nổ, phương tiện cấp cứu; 

- Tổ chức tốt chế độ tự kiểm. tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời các nguy cơ sự cố về ATVSLĐ;

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng nhiều người (tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không tính để xét khen thưởng), không đề xảy ra cháy nổ.

IV. TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG

Tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; khoản 2, khoản 4 Điều 24 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

Một số lưu ý:

- Hồ sơ xét khen thưởng về thành tích ATVSLĐ của tập thể, cá nhân gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) xét khen thưởngvà gửi về Cục An toàn lao động tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo quy định.

- Báo cáo thành tích theo mẫu số 01, mẫu số 02 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. 

- Việc khen thưởng đối với cá nhân nước ngoài, hoặc tập thể có yếu tố nước ngoài: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và đơn vị gửi tờ trình kèm theo danh sách đề nghị, báo cáo thành tích (theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH) và ý kiến của cơ quan an ninh.

V. THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ HIỆP Y KHEN THƯỞNG

1. Các đơn vị đề nghị khen thưởng trình quaSở Lao động - Thương binh và Xã hội thì phải có xác nhận vào báo cáo thành tích của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính); xác nhận về việc thực hiện nghĩa vụ thuế; Bảo hiểm xã hội; bảo vệ môi trường; có ý kiến của chính quyền nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Kiểm toán độc lập phải có báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền xác nhận trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng, đối với doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán. 

2. Về hồ sơ, thủ tục trình xét khen thưởng:

- Đối với Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình xét khen thưởng gửi 03 bộ (bản chính), bao gồm: Tờ trình kèm theo danh sách, biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng, báo cáo thành tích; văn bản hiệp y khen thưởng theo quy định tại khoản 2, Mục V của Công văn này và các giấy tờ liên quan theo quy định. 

- Đối với Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Giấy khen của Giám đốc sở gửi 02 bộ (bản chính) bao gồm: Tờ trình kèm theo danh sách, biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng, báo cáo thành tích và các giấy tờ liên quan theo quy định. 

VI. KHOẢNG THỜI GIAN ĐỂ TÍNH XÉT THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

Khoảng thời gian tính xét khen thưởng như sau:

- Đối với Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Xét thành tích của năm 2022.

- Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Xét thành tích trong năm 2021, 2022.

- Đối với Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giấy khen của Giám đốc sở: Xét thành tích của năm 2022.

Các đơn vị, doanh nghiệp lập hồ sơ khen thưởng gửivề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 19/01/2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc để nghị liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thôngqua Phòng Việc làm - An toàn lao động, địa chỉ: 159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3; Chuyên viên tổng hợp: Đinh Cao Tuấn, email: dctuan.sldtbxh@tphcm.gov.vn,  điện thoại: 0913.152925) để được hướng dẫn./.

Bản in
Tập tin đính kèm: