Khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

05/02/2024 15:16:24

Thực hiện Công văn số 235/LĐTBXH-ATLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đến các đơn vị nội dung khen thưởng trong công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Chi tiết xin xem văn bản đính kèm

Bản in