Kết quả thi tuyển công chức năm 2023

23/10/2023 18:13:47

Xem chi tiết tại quyết định kèm theo bản tin này

Kết quả công chức thi vào Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bắt đầu từ trang 10 trong danh sách

Bản in