Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

31/05/2023 09:54:05

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 25/05/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11248/KH-SLĐTBXH về tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Kế hoạch số 11248/KH-SLĐTBXH ngày 25/05/2023.

Bản in