Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

17/01/2023 11:09:09

Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 09/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 35742/KH-SLĐTBXH v/v Chuyển đổi số Ngành Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Kế hoạch số 35742/KH-SLĐTBXH ngày 09/12/2022.

Căn cứ pháp lý xây dựng Kế hoạch trên như sau:

Nghị quyết số 01 – NQ/BCSĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội v/v ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Kế hoạch số 2393/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025.

- Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022.

Nghị quyết số 12-NQ/ĐUS ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện công tác cải cách hành chính và Chương trình chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ phát triển Ngành giai đoạn 2022 – 2025 và những năm tiếp theo.

- Công văn số 32641/SLĐTBXH-VP ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội v/v đề xuất thực hiện Dự án “Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin về An sinh Xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Bản in