Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022

13/04/2023 14:35:31

Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022

Ngày 21/03/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 5836/SLĐTBXH-LĐ về hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 5836/SLĐTBXH-LĐ ngày 21/03/2023.

Mẫu báo cáo đính kèm Công văn số 5836/SLĐTBXH-LĐ.

Bản in